بدنه خودرو

شخص ثالث

درمان تکمیلی

درمان مسافرتی

منازل مسکونی

اماکن تجاری

ساختمانی

موبایل و تبلت

مسئولیت مالک یا ساکن ساختمان مسکونی

طرح ویژه بیمه حوادث

یادآور تمدید یا اقساط بیمه

با استفاده از یادآور می توانید زمان اتمام یا سر رسید اقساط بیمه نامه خود را ثبت کنید تا در زمان مقرر شده با شما اطلاع داده شود